Kumpulan Rumpaka Sunda

Assalamualaikum … Wr Wb

Waraas emut mangsa katukang … jaman harita …, kamari jeung mangkukna beda jeung mangsa ayeuna … 🙂

DUH INDUNG
(Cipt. Mang Koko)

Duh Indung, ngaraksa ngajaring anak
Najan rungsing matak pusing
Heunteu weleh deudeuh mikanyaah, asih
Dimongmong jeung dititimang

Duh Indung, ngaping ngadama-dama anak
Ngamumule buah hate
Ngajungjung tur ngugung-ngugung
Anak dijieun puputon

Duh, Indung, Duh Indung
Timang titi ngamongmong anak
Duh, Indung, Duh Indung
Teu kendat ngadudu’a

Duh, Indung mun peuting ngajempling nyaring
Mun beurang lewang hariwang
Keukeuh heunteu jongjon ku puputon, gawe
Ngahehegar ngalelenjar

Duh, Indung peuting hariringan, nyaring
Lain hariring birahi
Ngeyong mepende puputon
Sieun anak heunteu tibra

Néléngnéngkung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Geura sakola ka Bandung

Geura makayakeun indung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Geura bisa talang tulung

Ka bapa reujeung ka indung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Geura sakola sing jucung

Manggih kapusing tong bingung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Nagara kudu dijungjung

Dihormat dipunjung-punjung

Nilingningnang-nilingningnang

Ulah waka senang-senang

Diajar ulah kapalang

Kabéh sualan sing beunang

Ku indung dipunjung-punjung

Ku bapa didama-dama

Reup deungdeung talaga tisuk

Reup sakeudeung nepi ka isuk …

EUIS

Euis ieu dangukeun heula (lalaki)
Pihatur naon anu diseja (awewe)
Hayu urang kakawihan (lalaki)
Kawih pangdugining ati (awewe)

Euis ke antosan heula (lalaki)
Aeh aeh saha eta (awewe)
Abdi sobat nu baheula (lalaki
Euleuh euleuh saur saur saha (awewe)
Euis teuing ku lucuna (lalaki)
Idih idih pariparibasa (awewe)
Estu ku matak kayungyun (lalaki)
Ah pameget eta mah biasa (awewe)

Ema, Apa ieu geura
Euis… (lalaki)
Sok aya jajaka
Nu ngangken tresna
Ku ngararewa

Aduh Euis aduh aduh
Estu ku seueur gogoda
Euis …
Nu jangkung jalmina
Kandel kumisna
Sesah hilapna
Sesah hilapna … 🙂

Teungteuingeun

Teungteuingeun kunaon ngantunkeun abdi
Teungteuingeun naon kalepatan diri
Unggal dinten henteu weleh ngantosan
Mugi sing enggal mulih deui

Siang wengi hate abdi teh bimbang
Emut ka panutan anu ilang
Abdi sono tos lami teu patepang
Mugi sing enggal mulih deui

Emut keur urang kapungkur
Keur sareng sahuap lingkung
Sakitu geuning layeutna
Nyaah teu aya papadana

Bajing Luncat
Madenda

Bajing luncat bajing luncat ka astana ieung…
Abdi lepat narosan teu ti anggalna
Bajing luncat bajing luncat ka astana ieung…
Abdi lepat narosan teu ti anggalna

Ku teu sangka salira bet luas pisan
Teu hawatos kanu tetep ngantos ngantos
Api-api teu emut kana pasisni
Pasini pakait ati duh pakait ati

Bajing luncat bajing luncat ka asatana aduh…
Abdi lepat narosan teu ti anggalna
Bajing luncat bajing luncat ka astana aduh..
Abdi lepat narosan teu ti anggalna

Bubuy Bulan
Madenda

Bubuy bulan…
Bubuy bulan sangray bentang
Panon poe panon poe disasate
Unggal bulan unggal bulan abdi teang
Unggal poe unggal poe oge hade

Situ ciburuy laukna hese dipancing
Nyeredet hate ningali ngeplak caina
Duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate ningali sorot socana

Balik deui
Bubuy bulan…bubuy bulan…

Panon Hideung

Panon hideung
Pipi koneng
Irung mancung
Putri Bandung
Putri saha
Dimana bumina
Abdi resep ka anjeunna

Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate abdi
Sararedih
Teu emut dahar
Teu emut nginum
Emut ka nu Geulis
Panon hideung

Hariring Kuring

Tengah peuting
Keur jemplang jempling
Kuring nyaring teu genah cicing
Hate melang sumoreang
Buah ati lawas teu patepang

Cuang cieung
Kuring sorangan
Nunggeulis di pangumbaraan
Lieuk deungeun Lieuk lain
Taya pisan geusan pamuntangan

Rek sasambat ka saha nya nyambat
Suwung dulur walurat sobat
Sangsang badan nitipkeun nya diri
Iwal ti ka Gusti yang Widi

Hiliwirkeun duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Ka jungjunan nu ngantosan
Kawih ati nu keur rungsing pusing

Purnama nu Kungsi Nyanding

Purnama nu kungsi leungit
Ayeuna nganjang kaburuan deui
Anu kungsi kapiati
Kiwari urang ditepangkeun deui

Hariring nu kungsi nyanding
Ayeuna datang ngahaleuang deui
Hayu patarema tineung
Cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Reff:
Ayeuna mangsa nu endah
Hayu urang suka bungah
Caang bulan opat belas
Narawangan hate bangblas

Kembang Tanjung Panineungan

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Di pakarangan nu remis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep
Geus opat taun ka tukang
Ema nyipta mulung bentang
Nu marurag peuting tadi
Bentang seungit ditiiran pangangguran

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung di buruan
Bet henteu sangka aya nu datang
Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep
Nu opat poe teu mulang
Ngepung gunung pageur bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layonna keur kadieukeun dipulangkeun

Harita waktu layonna geus datang
Ema ceurik ieung balilihan
Ras ka hidep ieung … na kandungan
Utun inji budak yatim deudeuh teuing
Harita waktu layon geus digotong
Ema inget ieung … kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieung … ti duaan

Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tanjung reujeung hideup
Kasuat-suat nya pipikiran
Tapina kedalna teh ku hariring
Hariring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung
Eeeh…..
Kembang tanjung nu nyengitan pakarangan
Nu nyeungitan hate urang panineungan

Malati di Gunung Guntur

Malati di gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sesetraning rasa
Jadina dina mumunggang
Leuweung larangan

Malati di gunung Guntur
Hanjakal henteu dipetik
Beja geus aya nu boga
Ngahaja melak didinya
Para guriang

Ayeuna kuring geus jauh
Malati sosoca  gunung
Boa geus aya nu metik
Duka ku saha

Kamari jol aya beja
Malati ratna mumunggang
Majar can aya nu metik
Duka kunaon

Malati di gunung Guntur
Ligar dina panineungan
Na panineungan

Na saha nu baris metik
Kuring mah da puguh jauh
Biheung kadongkang

Dikantun Tugas

Calik dina bangbarung
Bari ngahurung balung
Ningal anu ngalangkung
Hate ngan bati bingung

Emut ka sang panutan
Anu di medan perang
Lami henteu nyeratan
Ngantos di medan perang

Nanging nu geulis sadar
Sarta manahna sabar
Ikhlas rido tur rela
Jujur sarta satia

Nyanggem dina manahna
Aduh Engkang iraha
Kempel sakulawarga
Mulih ti medan laga

Abdi nu ngantos-ngantos
Mugi masihan wartos
Nanging abdi tos yakin
Engkang lanang sajati

Najan urang patebih
Langgeng tetep miasih

Sapu Nyere Pegat Simpay

Ririungan,Urang karumpul
Meungpeung deukeut Hayu urang sosonoan
Macang krama Urang ngawadul
Urang silih tempas Silih eledan
Moal lila jeung babaturan Hiji wanci anu Geus ditangtukeun
Bakal pisah Bakal pajauh Bakal mopohokeun Katineung urang
Reff
Sapu nyere pegat simpay
Bakal kasorang
Takdir ti Gusti yang Widi
Bakal kalakon

Urang rek papisah
Urang rek pajauh
Meungpeung deukeut
Hayu urang sosonoan

Balik deui ka Reff…

Dareuda

Paturay pileuleuyan-pileuleuyan
Ti ayeuna urang teh bakal paanggang
Anggang soteh ukur dina titingalan
Tebih soteh mung dina reretan

Reff : Dina manah urang teh heunteu paturay
Dina kalbu teu paanggang
Na emutan urang tetep sasarengan
Pileuleuyan-pileuleuyan
Duuh … lahir paanggang

Katresnan,
Tawis tineung anteung mayeung
Simpay tangan teu galideur
Ku paanggang

Cimata
Tandana mayeung kaheman
Dareda mah
Duuh … sora katresnan

Kembali ke Reff

Pileuleuyan

Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarerea
Hayu batur hayu batur
Urang sosonoan heula
Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileuleuyan
Paturay patepang deui
Amit mundur amit mundur
Amit ka jalma nu rea
Amit mundur amit mundur
Kuring teh arek ngumbara
Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileueluyan
Paturay patepang deui

Timpah nuhun,Samemeh ngantun … 🙂
Kana jasa ibu miwah pa guru di SDN Bandung Kulon VI
Nu parantos ngadidik abdi, diantawisna rumpaka lagu di luhur … 🙂

Catetan : Kanggo anu resep kana lagu sunda lawas mangga tiasa di download di link di handap ieu … Mugi-mugi aya manfaatna  … 🙂

Ngalestarikeun seni budaya, tugas urang sadayana … 🙂

http://www.4shared.com/folder/3_2bo9Dt/Lagu_Lawas.html

Iklan

4 Tanggapan

  1. hatur nuhun anu saageung-ageungna nu parantos nga Up-load rumpaka2 sunda,, ieu teh kalintang ageunng manfaatna..

  2. bingung tenan mocone kepiye kuwi ki…jian mumet aku

  3. Reblogged this on ajeng anggella sari and commented:
    okee bangeet

  4. re upload please.
    nyuhunkeun bantosana. upami tiasa nu dareuda, sapu nyere pegat simpay (utamina). mugi mugi tiasa sadaya d upload. hatur nuhun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: